Zmenka

Zmenka je prevediteľný cenný papier. Z tohto cenného papiera vyplýva záväzok zaplatiť majiteľovi zmenky v určitej dobe a na určitom mieste zmenkovú sumu (dlžnú čiastku).

Vydávanie a používanie zmenky sa riadi zmenkovým a šekovým zákonom. Zmenku môžu vystaviť a používať ako podnikatelia, tak i občania. Vystavovanie zmenky nie je viazané na žiadne potvrdenia štátnej alebo neštátnej inštitúcie - je teda veľmi operatívne.

Zmenka sa často používa ako záloha pri úveroch, je možné ju ručiť za určitú obchodnú transakciu.

Zmenka - hlavné náležitosti

  • označenie v textu, že sa jedná o zmenku
  • príkaz zaplatiť určitú finančnú sumu (uvedené slovami i číslami)
  • meno toho, kto má platiť, identifikačné údaje
  • informácie o splatnosti (kedy má byť Zmenka zaplatená)
  • adresa miesta, kde má byť platené
  • meno toho, komu má byť platené
  • dátum a miesto vystavenia zmenky
  • podpisy
  • popis postihu pri neplatení